Čištění spalin a odpadních plynů

V oblasti čištění spalin a odpadních plynů zajišťujeme celý proces od vypracování studie až po dodávku a realizaci technologického řešení včetně navazujícího servisu. Pomůžeme vám také vyřešit problémy spojené s plněním emisních limitů.

Navrhneme vám optimální řešení na míru:

  • odstranění tuhých znečišťujících látek (látkové filtry, elektrofiltry, 4D filtrace atd.)
  • odstranění PCDD/F a těžkých kovů (adsorpce na uhlíkatých nebo zeolitických sorbentech, absorpční metody, katalytická filtrace, chemisorpce)
  • odstranění spalitelných znečišťujících látek – CO, těkavé organické látky (spalovací zařízení, spalovací zařízení s keramickým roštem, katalytické spalovací zařízení)
  • odsíření a odstranění ostatních kyselých polutantů (HCl, HF atd.)
  • odstranění NOx pomocí SCR a SNCR metod
  • kombinovaná likvidace (zvýšení koncentrace spalitelných znečišťujících látek adsorpcí a jejich následné termické zneškodnění)
  • systémy pro měření, regulaci a řízení výše uvedených procesů a zařízení
S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Martin Španvirt
Kontakt