Energetické využití odpadů, paliv a biomasy

V oblasti energetického využití odpadů, paliv a biomasy zajišťujeme celý proces od vypracování studie až po dodávku a realizaci technologického řešení včetně navazujícího servisu. Proces energetického využití navrhujeme dle parametrů paliva – výhřevnosti, popelnatosti, chemického složení apod. V případech, kdy vlastnosti paliva nejsou známy provádíme spalovací zkoušky, které současně umožní stanovit produkované polutanty. Spalovací proces doplňujeme o libovolný systém utilizace tepla ve směru výroby tepla, chladu či elektřiny a to v podobě média požadovaného zákazníkem. Pro zchlazené spaliny následně navrhujeme optimální systém čištění spalin dle BREF a BAT.

Navrhneme vám vhodný systém na míru pro zpracování:

  • zdravotnických odpadů
  • nebezpečných odpadů
  • průmyslových odpadů
  • komunálního odpadu
  • výmětů z třídicích linek
  • tuhých alternativních paliv (RDF, TAP)
  • kontaminované biomasy
S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Tomáš Krejčí
Kontakt