Variantní studie proveditelnosti pro ZEVO v Bruntále

Klient

TS Bruntál s.r.o.

Rok realizace

2012

Místo realizace

Bruntál

Pro Technické služby Bruntál byla vypracována studie proveditelnosti koncepce energetického využití vytříděného komunálního odpadu. Studie se zabývala možností vybudování linky mechanické úpravy s následným zpracováním na alternativní palivo a jeho energetickým využitím. Součástí studie byl úvod do legislativy, analýza skladby zpracovávaného odpadu, popis technologie mechanické úpravy odpadu a energetického využití odpadů, vč. hmotové a energetické bilance.

S výběrem vhodného řešení vám pomůže
Ing. Jan Hanus
Kontakt