Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů
Společnost EVECO Brno respektuje soukromí osob, navštěvujících její webové stránky. Veškeré informace, které nám poskytnete, používáme pouze pro výslovně uvedené účely. Navíc, shromažďujeme pouze takové informace, které nám sami dobrovolně poskytnete. Společnost EVECO Brno se zavazuje, že vaše údaje neposkytne ani nepronajme žádné třetí straně, není-li vám v okamžiku, kdy informace poskytujete, sděleno jinak.

Společnost EVECO Brno či její důvěryhodný partner může využít osobně neurčitelné informace v souhrnné formě ke statistickým analýzám návštěvnosti stránek společnosti. Informace předložené uchazečem o práci, jako osobní údaje, životopis, vzdělání atd. jsou ukládány v elektronické podobě do zabezpečených databází a využity oprávněným personálem k posouzení kvalifikace a zkušeností pro vyhodnocení žádosti o místo u naší společnosti. Společnost EVECO Brno uchovává vaše osobní údaje bezpečně a chrání je před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním.

Společnost EVECO Brno si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních dat v případě potřeby kdykoli aktualizovat a měnit.

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás informovat o postupech při zpracování osobních údajů ze strany naší společnosti, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Tyto Pravidla zpracování osobních údajů budeme v případě potřeby aktualizovat. Aktuální verzi vždy najdete na naší webové stránce www.evecobrno.cz a také v sídle naší společnosti. Pokud dojde v těchto Pravidlech zpracování osobních údajů k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, naleznete o tom informace na našich webových stránkách.

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1. Identifikační a kontaktní údaje správce: EVECO Brno, s.r.o., IČO 65276124, se sídlem Hudcova 660/76d, 612 00 Brno, společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23452 (dále též „EVECO“), kontaktní e-mail: eveco@evecobrno.cz, tel.: +420 544 527 231.

1.2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů: EVECO nejmenovalo pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť není povinnou osobou dle čl. 37 GDPR.

1.3. Účel a právní základ pro zpracování: Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností EVECO zpracovává zejména: jméno, příjmení, název, identifikační číslo, bydliště/místo podnikání, telefon, e-mail. EVECO dále zpracovává údaje, které získá od subjektů údajů tím, že navštíví webovou stránku www.evecobrno.cz: IP adresa, Referer, Identifikace prohlížeče. V případě, že má EVECO v úmyslu zpracovávat jiný osobní údaj než je uvedený v tomto článku, případně pro jiné účely, může tak činit na základě platně uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje subjekt údajů na samostatné listině.

1.4. Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: EVECO nepředává osobní údaje do třetích zemí ani mezinárodním organizacím ve smyslu čl. 44 a násl. GDPR.

2. PŘÍJEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Další správci osobních údajů: EVECO nepředává osobní údaje žádným jiným správcům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů EVECO předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon.

2.2. Zpracovatelé osobních údajů: EVECO využívá následující zpracovatele osobních údajů:
Oblast spolupráce: Poskytování právních služeb
Název zpracovatele: Šetina, Komendová & Partners s.r.o., advokátní kancelář
Zpracování osobních údajů mohou pro EVECO provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.

3. DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Doba zpracovávání údajů: Osobní údaje subjektů údajů EVECO zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů, EVECO zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy. V případě potřeby použití osobních údajů pro ochranu oprávněných zájmů EVECO,EVECO zpracovává po dobu nezbytnou k uplatnění těchto práv.

3.2. Zdroje osobních údajů: EVECO získává osobní údaje přímo od subjektů údajů v rámci jednání o uzavření smlouvy. EVECO vždy informuje subjekty údajů, které z osobních údajů musí pro účely plnění smlouvy poskytnout.

3.3. Automatizované individuální rozhodování: EVECO neprovádí při zpracování osobních údajů automatizované individuální rozhodování ani profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3.4. Informace o povaze poskytnutí údajů: Jsou-li osobní údaje zpracovávány za účelem plnění právních povinností, je poskytnutí údajů zákonným požadavkem. Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, je poskytnutí údajů smluvním požadavkem.

4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

4.1. Jako Subjekt údajů máte:
a) právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od EVECO potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od EVECO opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů.

b) právo na opravu osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby EVECO bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnil neúplné osobní údaje.

c) právo na výmaz osobních údajů: Subjekt údajů má právo na to, aby EVECO bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu EU nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v GDPR.

d) právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na to, aby EVECO omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby EVECO mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) EVECO již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody EVECO převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e) právo vznést námitku proti zpracování: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které EVECO zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. EVECO v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f) právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl EVECO, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu EVECO bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

g) právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se subjekt údajů domnívá, že EVECO nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení pravidel zpracování osobních údajů. Dozorovým úřadem je nezávislý orgán veřejné moci příslušný k ochraně osobních údajů v daném státě. Dozorovým úřadem v místě sídla EVECO je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail:posta@uoou.cz, tel.: +420 234 665 125.

h) právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování: EVECO je povinen oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, EVECO informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

i) právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů: Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí EVECO toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

j) právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: V případě, že EVECO zpracovává některý z osobních údajů na základě souhlasu, má subjekt údajů právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu kaderkova@evecobrno.cz.

5. SOUBORY COOKIES NA WEBOVÉ STRÁNCE WWW.EVECOBRNO.CZ

5.1. EVECO používá soubory cookies, malé textové soubory, které identifikují uživatele webové stránky www.evecobrno.cz a nahrávají jeho uživatelské aktivity. Text v souboru cookies je často tvořen řadou čísel a písmen, které jednoznačně identifikují počítač uživatele, neposkytují však žádné konkrétní osobní údaje o uživateli. Webová stránka www.evecobrno.cz automaticky identifikuje IP adresu uživatele. IP adresa je číslo automaticky přidělené počítači uživatele po připojení k internetu. Všechny tyto informace jsou zaznamenávány v souboru činnosti serverem, který umožňuje následné zpracování údajů.

5.2. Účel užívání cookies: EVECO používá soubory cookie a podobné technologie k několika účelům, mezi které patří:
a) Správné zobrazení webové stránky. EVECO používá tzv. technické cookies.
b) Zabezpečení. EVECO používá soubory cookie k odhalování podvodů a zneužití webové stránky.
c) Analýza. EVECO používá soubory cookie a jiné identifikátory za účelem shromažďování údajů o používání a výkonu webové stránky.

5.3. Cookies třetích stran: Na webové stránce www.evecobrno.cz mohou být také umístěny soubory cookies třetích stran. Může se tak jednat například proto, že EVECO pověřil třetí stranu např. analýzou stránek. EVECO využívá následující poskytovatele služeb:
a) Google Analytics - společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

5.4. Nastavení cookies: Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookies automaticky. Poskytují však ovládací prvky, které umožňují jejich blokování nebo odstranění. Uživatelé webové stránky www.evecobrno.cz jsou tak oprávněni nastavit svůj prohlížeč tak, aby bylo používání cookies na jejich počítači zabráněno. Pokyny k blokování nebo odstraňování souborů cookies v prohlížečích lze zpravidla nalézt v dokumentaci nápovědy jednotlivých prohlížečů.

Právní informace

Autorská práva

Veškeré materiály zobrazené či uvedené na tomto webovém serveru mimo jiné včetně veškerých dokumentů, souborů, grafiky, zařízení, kódu a obecného vzhledu jsou předmětem autorských práv vlastněných společností EVECO Brno, s.r.o. Veškerá práva jsou vyhrazena, pokud není konkrétně uvedeno jinak.

Podmínky pro používání těchto webových stránek

Informace na tomto serveru můžete prohlížet, stahovat a tisknout pouze pro nekomerční použití a za předpokladu, že veškeré kopie či výňatky budou obsahovat upozornění na vlastnická a jiná práva a výhrady, jež jsou na nich uvedeny.
Společnost EVECO Brno na těchto stránkách používá odkazy na jiné internetové stránky umístěné na jiných webových serverech, na jejich obsah a podobu však nemá žádný vliv a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. EVECO Brno se výslovně distancuje od všech obsahů všech odkazovaných stránek.
Chcete-li se odkazovat na tyto stránky, můžete se odkazovat pouze na domovskou stránku www.evecobrno.cz. Odkaz na jiné stránky serveru lze použít pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti EVECO Brno.

Spolehlivost informací uvedených na těchto webových stránkách

Společnost EVECO Brno vynakládá maximální úsilí na to, aby veškeré informace uváděné na tomto webovém serveru byly spolehlivé a přesné. Přesto může dojít k chybám, které budou po jejich zjištění opraveny podle uvážení společnosti EVECO Brno. Společnost EVECO Brno si dále vyhrazuje právo na provedení změny jakýchkoli materiálů na tomto serveru a to i bez upozornění. Případné úpravy těchto právních informací vstoupí v platnost okamžitě po jejich zveřejnění.

Omezení odpovědnosti

Společnost EVECO Brno, její pobočky ani zaměstnanci neodpovídají za náhradu škody vzniklé na základě následujících důvodů nebo v souvislosti s nimi: přístup, využití či nemožnost využití tohoto serveru; jakékoliv materiály, informace či doporučení, které se objeví na tomto serveru; chyba či výpadek v provozu tohoto serveru. Toto omezení odpovědnosti platí pro jakékoliv náhrady škod bez ohledu na jejich druh.

Kliknutím na “Přijmout vše” souhlasíte s ukládáním cookies na vašem zařízení. To nám pomáhá s vylepšováním webu a analýzou jeho používání. Přečtěte si Zásady ochrany osobních údajů pro více informací.

Preference