EVELINE - Zařízení pro energetické využití odpadů

EVELINE - Zařízení pro energetické využití odpadů

Vzhledem k aktuálním cílům plánu odpadového hospodářství ČR, který stanovuje konkrétní opatření pro nakládání s odpady na území České republiky, přicházíme s koncepcí moderního zařízení pro energetické využití odpadů malých a středních kapacit (dále jen EVELINE).

Naší filozofií je, uvést na trh jednotky s roční kapacitou 10 až 30 kt, jež:

 • přispívají k decentralizaci sítě výroby tepla a elektrické energie
 • snižují dopravní náklady na převod komunálního odpadu od producentů do místa jeho zpracování
 • díky nízké kapacitě nabízí možnost vhodného propojení producenta a zpracovatele odpadů - dodávka efektivně vyrobené tepelné a elektrické energie

 

 

Předkládaný návrh technického řešení termického zpracování odpadu s výrobou páry a následným generováním elektrické energie může být charakterizován těmito body:

 • Jako odpad pro spalovnu je uvažován komunální odpad 10.000 t/r. Toto množství je přibližně produkováno na území o počtu 20.000 až 25.000 obyvatel. EVELINE lze vybavit jednou až třemi takovýmito linkami a tím dosáhnout roční kapacity 30 kt.
 • Jako stabilizační a přídavné palivo je použit zemní plyn.
 • Energie spalin je využita pro výrobu páry o žádaných parametrech. Vyrobená pára bude sloužit pro generování elektrické energie turbínou pracující v Rankinově cyklu.
 • Odpad získaný v dané lokalitě je zbaven nespalitelných látek jako hlína, kameny, suť, velké kusy kovu, popel a podobně.
 • Předpokládaná průměrná výhřevnost komunálního odpadu je cca 8 až10 MJ/kg.
 • Fond pracovní doby zařízení je cca 8 000 hod/r.

Zjednodušené technologické schéma je uvedeno na ilustračním obrázku výše.

Základem jednotky je spalovací komora s roštem, který umožňuje spalování běžného komunálního odpadu v širokém spektru složení. Dokonalé spálení odpadu je zajištěno vícestupňovým přívodem spalovacího vzduchu a změnou rychlosti posuvu odpadu na roštu. Legislativou požadovaná teplota spalin 850°C na konci spalovací komory je udržována v případě nestandardních podmínek stabilizačním výkonovým hořákem na zemní plyn. Velikost a tvar spalovací komory za posledním přívodem vzduchu je volen tak, aby byla zaručena zdržná doba spalin 2 s při 850°C. Provedení spalovací komory je dvoutahové. Spaliny poté vstupují do žárotrubného parního kotle, kde je generována pára o příslušných parametrech.

Pro čištění spalin je použita primárně tzv. suchá technologie čištění spalin, sekundárně mokrá louhová vypírka. Mokrá vypírka však nemusí být v některých případech použita.

Energetické centrum je koncipováno jako samostatný provozní soubor spalovny. Jeho účelem je využití páry vyrobené v kotli spalovenské linky ke generování elektrické energie. Elektrická energie je generována pomocí turbíny.

Hlavní charakteristiky EVELINE malých a středních kapacit:

 • významně přispívá k energetické soběstačnosti
 • energetické využití odpadů v místě jejich vzniku
 • spolehlivá, účinná a relativně jednoduchá technologie zaměřená na produkci tepla
 • technicko-ekonomicky vyvážené řešení
EVELINE - Zařízení pro energetické využití odpadů
EVELINE - Zařízení pro energetické využití odpadů
EVELINE - Zařízení pro energetické využití odpadů