Čištění spalin a odpadních plynů

Čištění spalin a odpadních plynů

Pro čištění spalin a odpadních plynů nabízíme několik způsobů založených na vhodné kombinaci různých fyzikálně-chemických pochodů. Volba optimálního způsobu je navrhována na základě zadávacích údajů upravených dle reálných podmínek.

Navržená technologie může podle potřeby obsahovat:

  • zařízení pro utilizaci tepla (trubkové a deskové teplosměnné aparáty, rekuperační výměníky, regenerační výměníky atd.)
  • zařízení pro odstranění pevného úletu (látkové filtry, elektrofiltry, vírové odlučovače atd.)
  • zařízení pro odstranění znečišťujících látek (adsorpce na uhlíkatých nebo zeolitických sorbentech, absorpční metody, chemisorpce)
  • zařízení pro odstranění a zneškodnění spalitelných znečišťujících látek (spalovací zařízení, spalovací zařízení s keramickým roštem, katalytické spalovací zařízení)
  • zařízení pro kombinované postupy (zakoncentrování spalitelných znečišťujících látek adsorpcí a jejich následné termické zneškodnění)
  • zařízení pro měření a řízení
Čištění spalin a odpadních plynů
Čištění spalin a odpadních plynů
Čištění spalin a odpadních plynů
Čištění spalin a odpadních plynů